német | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Családi állapot megadása
โสด
ledig
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Családi állapot
แยกกันอยู่
getrennt
Családi állapot
หย่าร้าง
geschieden
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Családi állapot
เป็นม่าย
verwitwet
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
die Adresse
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
den Namen
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
das Foto
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
verlorenen
Probléma
ถูกขโมย
gestohlenen
Probléma
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Házastárs állampolgársága