eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Kiel vi nomiĝas?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kie vi loĝas?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kio estas via adreso?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
โสด
senedza
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
edziĝinta
Családi állapot
แยกกันอยู่
apartiga
Családi állapot
หย่าร้าง
eksedziĝinta
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
kunviva
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en civila kuniĝo
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en hejma partnereco
Családi állapot
เป็นม่าย
vidvina
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorian teston
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
veturantan teston
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
adreson
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
nomon
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
foton
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
perdatan
Probléma
ถูกขโมย
ŝtelatan
Probléma
ได้รับความเสียหาย
difektatan
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága