angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
โสด
single
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
married
Családi állapot
แยกกันอยู่
separated
Családi állapot
หย่าร้าง
divorced
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Családi állapot
เป็นม่าย
widowed
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
address
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
name
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
photo
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
lost
Probléma
ถูกขโมย
stolen
Probléma
ได้รับความเสียหาย
damaged
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága