thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
När var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
När går din legitimation ut?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
Denna information är konfidentiell.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Vad heter du?
คุณชื่ออะไร
Név
Kan du berätta för mig var och när du är född?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Var bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Vad är din adress?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Vilken nationalitet tillhör du?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
När anlände du till [landet]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Kan du visa mig din legitimation?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Min civilstatus är __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
singel
โสด
Családi állapot
gift
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
separerad
แยกกันอยู่
Családi állapot
skild
หย่าร้าง
Családi állapot
sambo
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
i ett partnerskap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
ogift par
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
i ett partnerskap
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
änka
เป็นม่าย
Családi állapot
Har du barn?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Vilka dokument ska jag ta med?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Kostar det något att registrera sig?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Jag vill registrera min bostad.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Vad täcker sjukförsäkringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Patientavgifter
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialistkostnader
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostiska prov
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiska ingrepp
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandbehandlingar
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ögonbehandling
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hur kan jag förlänga mitt visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
Är mitt körkort giltigt här?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Jag skulle vilja boka tid för _______.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoriprov
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
uppkörning
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adressen
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
namnet
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
bilden
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
borttappat
สูญหาย
Probléma
stulet
ถูกขโมย
Probléma
förstört
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Jag har ett fläckfritt straffregister.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága