thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
คุณชื่ออะไร
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
soltero/a
โสด
Családi állapot
casado/a
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
separado/a
แยกกันอยู่
Családi állapot
divorciado/a
หย่าร้าง
Családi állapot
cohabitante
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
en unión civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
pareja de hecho
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
pareja de hecho
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
viudo/a
เป็นม่าย
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
el examen práctico
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
สูญหาย
Probléma
me lo han robado
ถูกขโมย
Probléma
se ha dañado
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága