cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Név
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Lakhely
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
Singur
svobodný/á
Családi állapot
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Családi állapot
separat/ă
odděleni
Családi állapot
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Családi állapot
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Családi állapot
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Családi állapot
văduv/ă
vdovec/vdova
Családi állapot
Aveți copii?
Máte děti?
Gyerekek
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
testul teoretic
Teoretický test
Vizsga típusa
examenul practic
Praktický test
Vizsga típusa
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
Adresa
adresu
Amit meg szeretne változtatni
nume
jméno
Amit meg szeretne változtatni
fotografia
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
pierdut
ztracený
Probléma
furat
ukradený
Probléma
distrus
zničený
Probléma
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága