thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estou completando a solicitação em nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
A informação é confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Qual é o seu nome?
คุณชื่ออะไร
Név
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Onde você mora?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Qual é o seu endereço?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Qual é a sua cidadania?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
Quando você chegou em [país]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Meu estado civil é ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
solteiro(a)
โสด
Családi állapot
casado(a)
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
separado(a)
แยกกันอยู่
Családi állapot
divorciado(a)
หย่าร้าง
Családi állapot
coabitação
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
em uma união civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
companheiros/união estável
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
parceria doméstica
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
viúvo(a)
เป็นม่าย
Családi állapot
Você tem filhos?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Você tem dependentes morando com você?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Gostaria de reencontrar minha família.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Que documentos devo trazer?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Existem taxas de registro?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Estou aqui para o registro de domicílio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Preciso de seguro de saúde privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
O que é coberto pelo seguro de saúde?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Taxas hospitalares
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Taxas de especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Testes de diagnóstico
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Procedimentos cirúrgicos
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamentos dentários
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento oftalmológico
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Como posso extender meu visto?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Por que minha requisição de visto foi negada?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Tenho que mudar a placa do meu carro?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Gostaria de registrar meu veículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Gostaria de marcar minha __________.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
prova teórica
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
prova prática de direção
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
endereço
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
nome
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
foto
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
perdida
สูญหาย
Probléma
roubada
ถูกขโมย
Probléma
danificada
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Eu não tenho antecedentes criminais.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága