görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Πού μένετε;
Lakhely
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
холост
ελεύθερος/η
Családi állapot
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Családi állapot
Разведен/а
σε διάσταση
Családi állapot
Разведен/а
χωρισμένος/η
Családi állapot
в сожительстве
συμβίωση
Családi állapot
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Családi állapot
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Családi állapot
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
имя
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
фотография
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
потеряно
χαμένη
Probléma
украдено
κλεμμένη
Probléma
повреждено
κατεστραμμένη
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága