thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Családi állapot
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
separato/a
แยกกันอยู่
Családi állapot
divorziato/a
หย่าร้าง
Családi állapot
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
vedovo/a
เป็นม่าย
Családi állapot
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
il nome
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
la foto
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
smarrita
สูญหาย
Probléma
rubata
ถูกขโมย
Probléma
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága