lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Családi állapot
coniugato/a
żonaty/zamężna
Családi állapot
separato/a
w separacji
Családi állapot
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Családi állapot
convivente
w konkubinacie
Családi állapot
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Családi állapot
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Családi állapot
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Családi állapot
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Családi állapot
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Vizsga típusa
esame di guida
egzamin praktyczny
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
adres
Amit meg szeretne változtatni
il nome
nazwisko
Amit meg szeretne változtatni
la foto
zdjęcie
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jogosítvány pótlása
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Probléma
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Probléma
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Házastárs állampolgársága