eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Családi állapot
coniugato/a
edziĝinta
Családi állapot
separato/a
apartiga
Családi állapot
divorziato/a
eksedziĝinta
Családi állapot
convivente
kunviva
Családi állapot
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Családi állapot
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Családi állapot
vedovo/a
vidvina
Családi állapot
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
teorian teston
Vizsga típusa
esame di guida
veturantan teston
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
adreson
Amit meg szeretne változtatni
il nome
nomon
Amit meg szeretne változtatni
la foto
foton
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
smarrita
perdatan
Probléma
rubata
ŝtelatan
Probléma
deteriorata
difektatan
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága