cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Családi állapot
coniugato/a
ženatý/vdaná
Családi állapot
separato/a
odděleni
Családi állapot
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
convivente
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Családi állapot
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Családi állapot
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Családi állapot
vedovo/a
vdovec/vdova
Családi állapot
Ha figli?
Máte děti?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
Teoretický test
Vizsga típusa
esame di guida
Praktický test
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
adresu
Amit meg szeretne változtatni
il nome
jméno
Amit meg szeretne változtatni
la foto
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
smarrita
ztracený
Probléma
rubata
ukradený
Probléma
deteriorata
zničený
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága