thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
ledig
โสด
Családi állapot
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
getrennt
แยกกันอยู่
Családi állapot
geschieden
หย่าร้าง
Családi állapot
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
verwitwet
เป็นม่าย
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
verlorenen
สูญหาย
Probléma
gestohlenen
ถูกขโมย
Probléma
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága