lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mój [dokument] został skradziony.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
Mój stan cywilny: _____.
Családi állapot megadása
ledig
kawaler/panna
Családi állapot
verheiratet
żonaty/zamężna
Családi állapot
getrennt
w separacji
Családi állapot
geschieden
rozwodnik/rozwódka
Családi állapot
zusammenlebend
w konkubinacie
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
w rejestrowanym związku partnerskim
Családi állapot
unverheiratetes Paar
w związku partnerskim
Családi állapot
in einer Partnerschaft
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Családi állapot
verwitwet
wdowiec/wdowa
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
Opłaty za pobyt w szpitalu
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Badania diagnostyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
Zabiegi chirurgiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
Leczenie psychiatryczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
Leczenie stomatologiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
Leczenie okulistyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
egzamin teoretyczny
Vizsga típusa
den praktischen Teil
egzamin praktyczny
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
adres
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
nazwisko
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
zdjęcie
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jogosítvány pótlása
verlorenen
zgubienie (prawa jazdy)
Probléma
gestohlenen
kradzież (prawa jazdy)
Probléma
beschädigten
zniszczenie (prawa jazdy)
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Házastárs állampolgársága