olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Név
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Lakhely
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
żonaty/zamężna
coniugato/a
Családi állapot
w separacji
separato/a
Családi állapot
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Családi állapot
w konkubinacie
convivente
Családi állapot
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Családi állapot
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Családi állapot
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Családi állapot
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Családi állapot
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Gyerekek
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Vizsga típusa
egzamin praktyczny
esame di guida
Vizsga típusa
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
nazwisko
il nome
Amit meg szeretne változtatni
zdjęcie
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Probléma
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Probléma
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Probléma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága