thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
Név
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
单身
โสด
Családi állapot
已婚
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
分居
แยกกันอยู่
Családi állapot
离异
หย่าร้าง
Családi állapot
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
鳏居
เป็นม่าย
Családi állapot
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
外科手术
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
牙齿治疗
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
眼科治疗
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
地址
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
名字
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
照片
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
丢失
สูญหาย
Probléma
被偷了
ถูกขโมย
Probléma
受损
ได้รับความเสียหาย
Probléma
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága