svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Var bor du?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
singel
Családi állapot
παντρεμένος/η
gift
Családi állapot
σε διάσταση
separerad
Családi állapot
χωρισμένος/η
skild
Családi állapot
συμβίωση
sambo
Családi állapot
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Családi állapot
χήρος/χήρα
änka
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
adressen
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
namnet
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
bilden
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
borttappat
Probléma
κλεμμένη
stulet
Probléma
κατεστραμμένη
förstört
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Házastárs állampolgársága