spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
¿Cuándo caduca su DNI?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Me han robado el/la (documento).
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La información es confidencial.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
¿Cómo se llama usted?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
¿Dónde vive usted?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
¿Cuál es su dirección?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
¿Cuál es su nacionalidad?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
¿Cuándo llegó a (país)?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
¿Me deja su DNI, por favor?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mi estado civil es ______________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
soltero/a
Családi állapot
παντρεμένος/η
casado/a
Családi állapot
σε διάσταση
separado/a
Családi állapot
χωρισμένος/η
divorciado/a
Családi állapot
συμβίωση
cohabitante
Családi állapot
σε αστική ένωση
en unión civil
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
pareja de hecho
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
pareja de hecho
Családi állapot
χήρος/χήρα
viudo/a
Családi állapot
έχετε παιδιά;
¿Tiene usted hijos?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
¿Residen con usted personas a su cargo?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Me gustaría empadronarme.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
¿Qué documentos tengo que presentar?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Vengo a registrar mi domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
¿Necesito un seguro de salud privado?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
¿Qué cubre el seguro de salud?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Tasas hospitalarias
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Honorarios de médicos especialistas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Pruebas diagnósticas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenciones quirúrjicas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamiento psiquiátrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamientos dentales
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamientos oftalmológicos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
el examen teórico
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
el examen práctico
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
la dirección
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
el nombre
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
la fotografía
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
lo he perdido
Probléma
κλεμμένη
me lo han robado
Probléma
κατεστραμμένη
se ha dañado
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
No tengo antecedentes penales.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Házastárs állampolgársága