román | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Cum vă cheamă?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Unde locuiți?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Care este adresa dumneavoastră?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Starea mea civilă este ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
Singur
Családi állapot
παντρεμένος/η
Căsătorit/ă
Családi állapot
σε διάσταση
separat/ă
Családi állapot
χωρισμένος/η
divorțat/ă
Családi állapot
συμβίωση
concobinaj
Családi állapot
σε αστική ένωση
într-o uniune civilă
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
necăsătorit/ă
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
partener/ă de viață
Családi állapot
χήρος/χήρα
văduv/ă
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Aveți copii?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ce documente trebuie să aduc?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamente oftalmologice
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
De ce solicitați o viză de intrare?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
testul teoretic
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
examenul practic
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
Adresa
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
nume
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
fotografia
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
pierdut
Probléma
κλεμμένη
furat
Probléma
κατεστραμμένη
distrus
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága