portugál | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
A informação é confidencial.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Qual é o seu nome?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Onde você mora?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual é o seu endereço?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual é a sua cidadania?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando você chegou em [país]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Meu estado civil é ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
solteiro(a)
Családi állapot
παντρεμένος/η
casado(a)
Családi állapot
σε διάσταση
separado(a)
Családi állapot
χωρισμένος/η
divorciado(a)
Családi állapot
συμβίωση
coabitação
Családi állapot
σε αστική ένωση
em uma união civil
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
companheiros/união estável
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
parceria doméstica
Családi állapot
χήρος/χήρα
viúvo(a)
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Você tem filhos?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Você tem dependentes morando com você?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Gostaria de reencontrar minha família.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Que documentos devo trazer?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Existem taxas de registro?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preciso de seguro de saúde privado?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Taxas hospitalares
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Taxas de especialistas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Testes de diagnóstico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Procedimentos cirúrgicos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamento psiquiátrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamentos dentários
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamento oftalmológico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Por que você está requisitando um visto?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Como posso extender meu visto?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Por que minha requisição de visto foi negada?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Gostaria de registrar meu veículo.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
prova teórica
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
prova prática de direção
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
endereço
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
nome
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
foto
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
perdida
Probléma
κλεμμένη
roubada
Probléma
κατεστραμμένη
danificada
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Házastárs állampolgársága