eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Kiel vi nomiĝas?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Kie vi loĝas?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Kio estas via adreso?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
senedza
Családi állapot
παντρεμένος/η
edziĝinta
Családi állapot
σε διάσταση
apartiga
Családi állapot
χωρισμένος/η
eksedziĝinta
Családi állapot
συμβίωση
kunviva
Családi állapot
σε αστική ένωση
en civila kuniĝo
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en hejma partnereco
Családi állapot
χήρος/χήρα
vidvina
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
teorian teston
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
veturantan teston
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
adreson
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
nomon
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
foton
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
perdatan
Probléma
κλεμμένη
ŝtelatan
Probléma
κατεστραμμένη
difektatan
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága