dán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
single
Családi állapot
παντρεμένος/η
gift
Családi állapot
σε διάσταση
separeret
Családi állapot
χωρισμένος/η
fraskilt
Családi állapot
συμβίωση
samlevende
Családi állapot
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Családi állapot
χήρος/χήρα
enke
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
teoritest
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
adressen
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
navnet
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
billedet
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
mistet
Probléma
κλεμμένη
stjålet
Probléma
κατεστραμμένη
beskadiget
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Házastárs állampolgársága