thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
คุณชื่ออะไร
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Où habitez-vous ?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Quelle est votre nationalité ?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
célibataire
โสด
Családi állapot
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
Séparé(e)
แยกกันอยู่
Családi állapot
Divorcé(e)
หย่าร้าง
Családi állapot
en concubinage
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
dans une union civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
en concubinage
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
en partenariat domestique
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
veuf/veuve
เป็นม่าย
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
la conduite
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
perdu
สูญหาย
Probléma
volé
ถูกขโมย
Probléma
abîmé
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága