thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
senedza
โสด
Családi állapot
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
apartiga
แยกกันอยู่
Családi állapot
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Családi állapot
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
vidvina
เป็นม่าย
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
nomon
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
foton
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
perdatan
สูญหาย
Probléma
ŝtelatan
ถูกขโมย
Probléma
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága