spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Lakhely
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Cím
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Családi állapot megadása
senedza
soltero/a
Családi állapot
edziĝinta
casado/a
Családi állapot
apartiga
separado/a
Családi állapot
eksedziĝinta
divorciado/a
Családi állapot
kunviva
cohabitante
Családi állapot
en civila kuniĝo
en unión civil
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Családi állapot
en hejma partnereco
pareja de hecho
Családi állapot
vidvina
viudo/a
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
el examen teórico
Vizsga típusa
veturantan teston
el examen práctico
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
la dirección
Amit meg szeretne változtatni
nomon
el nombre
Amit meg szeretne változtatni
foton
la fotografía
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jogosítvány pótlása
perdatan
lo he perdido
Probléma
ŝtelatan
me lo han robado
Probléma
difektatan
se ha dañado
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Házastárs állampolgársága