olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
edziĝinta
coniugato/a
Családi állapot
apartiga
separato/a
Családi állapot
eksedziĝinta
divorziato/a
Családi állapot
kunviva
convivente
Családi állapot
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Családi állapot
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Családi állapot
vidvina
vedovo/a
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
esame di teoria
Vizsga típusa
veturantan teston
esame di guida
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
nomon
il nome
Amit meg szeretne változtatni
foton
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
perdatan
smarrita
Probléma
ŝtelatan
rubata
Probléma
difektatan
deteriorata
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága