német | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Wie heißen Sie?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Wo wohnen Sie?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Wie ist Ihre Adresse?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Családi állapot megadása
senedza
ledig
Családi állapot
edziĝinta
verheiratet
Családi állapot
apartiga
getrennt
Családi állapot
eksedziĝinta
geschieden
Családi állapot
kunviva
zusammenlebend
Családi állapot
en civila kuniĝo
in einer eingetragenen Partnerschaft
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
unverheiratetes Paar
Családi állapot
en hejma partnereco
in einer Partnerschaft
Családi állapot
vidvina
verwitwet
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Haben Sie Kinder?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Gibt es Anmeldegebühren?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Krankenhausgebühren
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Facharztkosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische Eingriffe
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Psychiatrische Behandlung
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Zahnbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Augenbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
den Theorieteil
Vizsga típusa
veturantan teston
den praktischen Teil
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
die Adresse
Amit meg szeretne változtatni
nomon
den Namen
Amit meg szeretne változtatni
foton
das Foto
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jogosítvány pótlása
perdatan
verlorenen
Probléma
ŝtelatan
gestohlenen
Probléma
difektatan
beschädigten
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Házastárs állampolgársága