angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Lakhely
Kio estas via adreso?
What is your address?
Cím
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
senedza
single
Családi állapot
edziĝinta
married
Családi állapot
apartiga
separated
Családi állapot
eksedziĝinta
divorced
Családi állapot
kunviva
cohabiting
Családi állapot
en civila kuniĝo
in a civil union
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Családi állapot
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Családi állapot
vidvina
widowed
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
theory test
Vizsga típusa
veturantan teston
driving test
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
address
Amit meg szeretne változtatni
nomon
name
Amit meg szeretne változtatni
foton
photo
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
perdatan
lost
Probléma
ŝtelatan
stolen
Probléma
difektatan
damaged
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága