cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Név
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Lakhely
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
single
svobodný/á
Családi állapot
gift
ženatý/vdaná
Családi állapot
separeret
odděleni
Családi állapot
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Családi állapot
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Családi állapot
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Családi állapot
enke
vdovec/vdova
Családi állapot
Har du børn?
Máte děti?
Gyerekek
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoritest
Teoretický test
Vizsga típusa
køreprøve
Praktický test
Vizsga típusa
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adressen
adresu
Amit meg szeretne változtatni
navnet
jméno
Amit meg szeretne változtatni
billedet
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
mistet
ztracený
Probléma
stjålet
ukradený
Probléma
beskadiget
zničený
Probléma
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága