olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
ženatý/vdaná
coniugato/a
Családi állapot
odděleni
separato/a
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
convivente
Családi állapot
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Családi állapot
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Családi állapot
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Családi állapot
vdovec/vdova
vedovo/a
Családi állapot
Máte děti?
Ha figli?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
esame di teoria
Vizsga típusa
Praktický test
esame di guida
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
jméno
il nome
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
ztracený
smarrita
Probléma
ukradený
rubata
Probléma
zničený
deteriorata
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága