francia | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Családi állapot megadása
svobodný/á
célibataire
Családi állapot
ženatý/vdaná
Marié(e)
Családi állapot
odděleni
Séparé(e)
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Családi állapot
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Családi állapot
nesezdaní partneři
en concubinage
Családi állapot
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Családi állapot
vdovec/vdova
veuf/veuve
Családi állapot
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Soins dentaires
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Soins oculaires
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
le code
Vizsga típusa
Praktický test
la conduite
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
mon adresse
Amit meg szeretne változtatni
jméno
mon nom
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
ma photo
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jogosítvány pótlása
ztracený
perdu
Probléma
ukradený
volé
Probléma
zničený
abîmé
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Házastárs állampolgársága