vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Thông tin này là bí mật
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Bạn tên gì?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
Lakhely
What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Cím
What is your citizenship?
Quốc tịch của bạn là gì?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Családi állapot megadása
single
độc thân
Családi állapot
married
đã thành hôn
Családi állapot
separated
ly thân
Családi állapot
divorced
ly dị
Családi állapot
cohabiting
sống thử
Családi állapot
in a civil union
kết hợp dân sự
Családi állapot
unmarried partners
đối tác chưa kết hôn
Családi állapot
in a domestic partnership
hợp doanh gia thuộc
Családi állapot
widowed
góa phụ
Családi állapot
Do you have children?
Bạn có con chưa?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Phí bệnh viện
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Phí chuyên gia
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Xét nghiệm chẩn đoán
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Thủ tục phẫu thuật
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Điều trị tâm thần
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Điều trị nha khoa
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Điều trị nhãn khoa
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Tôi muốn đăng kí xe
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
Kì thi lý thuyết
Vizsga típusa
driving test
Kì thi lái xe
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
địa chỉ
Amit meg szeretne változtatni
name
tên
Amit meg szeretne változtatni
photo
ảnh
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Jogosítvány pótlása
lost
mất
Probléma
stolen
bị đánh cắp
Probléma
damaged
bi hư hỏng
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Tôi không có tiền án tiền sự
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Házastárs állampolgársága