olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Come si chiama?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Dove risiede?
Lakhely
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
single
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
married
coniugato/a
Családi állapot
separated
separato/a
Családi állapot
divorced
divorziato/a
Családi állapot
cohabiting
convivente
Családi állapot
in a civil union
in un'unione civile
Családi állapot
unmarried partners
in una coppia non sposata
Családi állapot
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Családi állapot
widowed
vedovo/a
Családi állapot
Do you have children?
Ha figli?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
esame di teoria
Vizsga típusa
driving test
esame di guida
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
name
il nome
Amit meg szeretne változtatni
photo
la foto
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
lost
smarrita
Probléma
stolen
rubata
Probléma
damaged
deteriorata
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága