kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
你叫什么名字?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Where do you live?
请问您住在哪里?
Lakhely
What is your address?
请问您的地址是什么?
Cím
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
single
单身
Családi állapot
married
已婚
Családi állapot
separated
分居
Családi állapot
divorced
离异
Családi állapot
cohabiting
同居
Családi állapot
in a civil union
民事结婚
Családi állapot
unmarried partners
未婚伴侣
Családi állapot
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Családi állapot
widowed
鳏居
Családi állapot
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
理论考试
Vizsga típusa
driving test
路考
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
地址
Amit meg szeretne változtatni
name
名字
Amit meg szeretne változtatni
photo
照片
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
lost
丢失
Probléma
stolen
被偷了
Probléma
damaged
受损
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága