cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Kde bydlíte?
Lakhely
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Cím
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
single
svobodný/á
Családi állapot
married
ženatý/vdaná
Családi állapot
separated
odděleni
Családi állapot
divorced
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
in a civil union
v registrovaném partnerství
Családi állapot
unmarried partners
nesezdaní partneři
Családi állapot
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Családi állapot
widowed
vdovec/vdova
Családi állapot
Do you have children?
Máte děti?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
Teoretický test
Vizsga típusa
driving test
Praktický test
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
adresu
Amit meg szeretne változtatni
name
jméno
Amit meg szeretne változtatni
photo
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
lost
ztracený
Probléma
stolen
ukradený
Probléma
damaged
zničený
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága