vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Vorrei aprire un conto corrente.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Bankszámlanyitás
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Bankszámla megszüntetése
Posso aprire un conto corrente online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Online bankszámlanyitás
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Telefonos ügyintézés
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bạn có những loại thẻ nào?
Bankszámlatípusok
conto corrente
tài khoản hiện tại
Bankszámlatípus
conto di risparmio
tài khoản tiết kiệm
Bankszámlatípus
conto personale
tài khoản cá nhân
Bankszámlatípus
conto cointestato
tài khoản chung
Bankszámlatípus
conto per bambini
tài khoản con
Bankszámlatípus
conto in valuta estera
tài khoản ngoại tệ
Bankszámlatípus
conto aziendale
tài khoản kinh doanh
Bankszámlatípus
conto per studenti
tài khoản sinh viên
Bankszámlatípus
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Bankszámlavezetés költségei
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nemzetközi utalás díjai
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Biztosítás lopás esetén
Riceverò un libretto degli assegni?
Tôi có sổ tài khoản không?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Ho smarrito la mia carta di credito
Tôi mất thẻ tín dụng
Kártya elvesztése
La mia carta di credito è stata rubata
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Kártya ellopása
Potete bloccare il mio conto corrente?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Számla tiltása
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Qual è il tasso d'interesse?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Sto comprando la mia prima casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Első otthon vásárlása
Sto comprando una seconda proprietà.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Második ingatlan vásárlása
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Tôi muốn thế chấp
Új jelzálog
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Tôi mua tài sản để cho
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Biztosítások felőli érdeklődés
assicurazione sulla casa
Bảo hiểm hộ gia đình
Biztosítás típusa
assicurazione viaggi
bảo hiểm du lịch
Biztosítás típusa
assicurazione sulla vita
bảo hiểm nhân thọ
Biztosítás típusa
assicurazione sanitaria
bảo hiểm sức khỏe
Biztosítás típusa
assicurazione auto
bảo hiểm ô tô
Biztosítás típusa
assicurazione per gli animali domestici
bảo hiểm thú nuôi
Biztosítás típusa
assicurazione contro il furto
bảo hiểm trộm cắp
Biztosítás típusa
protezione mutuo
bảo hiểm thế chấp
Biztosítás típusa
assicurazione sui beni degli studenti
bảo hiểm tài sản sinh viên
Biztosítás típusa
polizza collettiva
bảo hiểm nhóm
Biztosítás típusa
assicurazione sui titoli di proprietà
bảo hiểm tài sản
Biztosítás típusa
assicurazione contro le inondazioni
bảo hiểm lũ lụt
Biztosítás típusa
assicurazione contro gli incendi
bảo hiểm hỏa hoạn
Biztosítás típusa
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Biztosítás időtartama
Qual è il costo dell'assicurazione?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Biztosítás díja