angol | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

Tôi muốn đặt...
I would like to book…
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt...
I wish to book…
Hivatalos, udvarias
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Do you have any vacancies on…
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt một phòng vào...
I would like to reserve a room on the…
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
I would like to reserve…in the name of...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
We also need the following equipment and services:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Hivatalos, udvarias
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Hivatalos, udvarias
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Hivatalos, udvarias
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Hivatalos, udvarias
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Hivatalos, udvarias