portugál | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Hivatalos, nagyon udvarias
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Hivatalos, udvarias
Proforma faktura bude poslána faxem.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Hivatalos, közvetlen
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Hivatalos, közvetlen
Celková splatná částka je...
O valor total a pagar é...
Hivatalos, közvetlen
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Hivatalos, udvarias
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Hivatalos, udvarias
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Hivatalos, udvarias
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Hivatalos, udvarias
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Hivatalos, közvetlen
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Hivatalos, közvetlen
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Hivatalos, udvarias