olasz | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Hivatalos, kísérleti
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Hivatalos, nagyon udvarias
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Hivatalos, udvarias
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Hivatalos, udvarias
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Hivatalos, udvarias
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Hivatalos, udvarias
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Hivatalos, közvetlen
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Hivatalos, udvarias
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Hivatalos, nagyon udvarias
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Hivatalos, udvarias
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
In allegato trova due copie del contratto.
Hivatalos, közvetlen
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Hivatalos, közvetlen
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Hivatalos, közvetlen
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Hivatalos, udvarias
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Hivatalos, nagyon udvarias
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Hivatalos, nagyon udvarias
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Hivatalos, udvarias
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Hivatalos, udvarias
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Hivatalos, közvetlen
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Hivatalos, nagyon közvetlen