német | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Vi överväger att köpa ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Hivatalos, kísérleti
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Hivatalos, udvarias
Bifogat hittar ni vår beställning.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Hivatalos, udvarias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Hivatalos, udvarias
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Hivatalos, közvetlen
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Hivatalos, közvetlen
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Hivatalos, udvarias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Hivatalos, nagyon udvarias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Hivatalos, udvarias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Hivatalos, közvetlen
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Hivatalos, közvetlen
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Hivatalos, udvarias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Hivatalos, közvetlen
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Hivatalos, közvetlen
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Hivatalos, közvetlen
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Hivatalos, közvetlen
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Hivatalos, közvetlen
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Hivatalos, udvarias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Hivatalos, udvarias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Hivatalos, udvarias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Hivatalos, udvarias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Hivatalos, közvetlen
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Hivatalos, közvetlen
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Hivatalos, nagyon közvetlen