angol | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Vi överväger att köpa ...
We are considering the purchase of…
Hivatalos, kísérleti
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
We are pleased to place an order with your company for ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
We would like to place an order.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Enclosed is our firm order for…
Hivatalos, udvarias
Bifogat hittar ni vår beställning.
Enclosed you will find our order.
Hivatalos, udvarias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Hivatalos, udvarias
Vi lägger härmed in vår order på ...
We herewith place our order for…
Hivatalos, közvetlen
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
We intend to buy...from you.
Hivatalos, közvetlen
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Hivatalos, udvarias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Hivatalos, udvarias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Hivatalos, közvetlen
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Hivatalos, közvetlen
Vi bekräftar härmed din beställning.
We hereby confirm your order.
Hivatalos, udvarias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
This is to confirm our verbal order dated…
Hivatalos, közvetlen
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hivatalos, közvetlen
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Hivatalos, közvetlen
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Hivatalos, közvetlen
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Hivatalos, közvetlen
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Would it be possible to increase our order from…to…
Hivatalos, udvarias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Would it be possible to delay the order until…
Hivatalos, udvarias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Hivatalos, udvarias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Hivatalos, udvarias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Hivatalos, közvetlen
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
We are forced to cancel our order due to...
Hivatalos, közvetlen
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Hivatalos, nagyon közvetlen