thai | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Hivatalos, kísérleti
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
เราต้องการสั่งของ
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Hivatalos, udvarias
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Hivatalos, udvarias
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Hivatalos, közvetlen
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Hivatalos, közvetlen
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Hivatalos, udvarias
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Hivatalos, udvarias
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Hivatalos, udvarias
In allegato trova due copie del contratto.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Hivatalos, közvetlen
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Hivatalos, közvetlen
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Hivatalos, udvarias
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Hivatalos, közvetlen
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Hivatalos, közvetlen
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Hivatalos, közvetlen
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Hivatalos, közvetlen
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Hivatalos, közvetlen
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Hivatalos, udvarias
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Hivatalos, nagyon udvarias
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Hivatalos, nagyon udvarias
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Hivatalos, udvarias
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Hivatalos, közvetlen
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Hivatalos, közvetlen
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Hivatalos, nagyon közvetlen
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Hivatalos, nagyon közvetlen