cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

・・・・の購入を検討しております。
Uvažujeme o koupi...
Hivatalos, kísérleti
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Hivatalos, nagyon udvarias
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Chtěli bychom zadat objednávku.
Hivatalos, udvarias
同封物は・・・・の正式な注文書です。
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Hivatalos, udvarias
注文書を同封いたしました。
V příloze najdete naší objednávku.
Hivatalos, udvarias
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Hivatalos, udvarias
・・・・を下記の通り注文いたします。
Tímto zadáváme objednávku na...
Hivatalos, közvetlen
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Hivatalos, közvetlen
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
書面で確認をいただきたいのですが
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Hivatalos, udvarias
注文を早急に処理いたします。
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Hivatalos, nagyon udvarias
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Hivatalos, udvarias
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Hivatalos, udvarias
契約書を2枚同封しました。
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Hivatalos, közvetlen
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Hivatalos, közvetlen
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hivatalos, udvarias
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hivatalos, közvetlen
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hivatalos, közvetlen
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Hivatalos, közvetlen
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Hivatalos, közvetlen
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Hivatalos, közvetlen
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Hivatalos, udvarias
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Hivatalos, udvarias
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Hivatalos, udvarias
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Hivatalos, udvarias
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Hivatalos, udvarias
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Hivatalos, udvarias
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Hivatalos, közvetlen
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Hivatalos, közvetlen
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Hivatalos, nagyon közvetlen
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Hivatalos, nagyon közvetlen