cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

We are considering the purchase of…
Uvažujeme o koupi...
Hivatalos, kísérleti
We are pleased to place an order with your company for ...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Hivatalos, nagyon udvarias
We would like to place an order.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Hivatalos, udvarias
Enclosed is our firm order for…
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Hivatalos, udvarias
Enclosed you will find our order.
V příloze najdete naší objednávku.
Hivatalos, udvarias
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Hivatalos, udvarias
We herewith place our order for…
Tímto zadáváme objednávku na...
Hivatalos, közvetlen
We intend to buy...from you.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Hivatalos, közvetlen
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Hivatalos, udvarias
Your order will be processed as quickly as possible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Hivatalos, nagyon udvarias
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Hivatalos, udvarias
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Hivatalos, udvarias
Enclosed you will find two copies of the contract.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Hivatalos, közvetlen
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Hivatalos, közvetlen
We hereby confirm your order.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hivatalos, udvarias
This is to confirm our verbal order dated…
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hivatalos, közvetlen
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hivatalos, közvetlen
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Hivatalos, közvetlen
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Hivatalos, közvetlen
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Would it be possible to reduce our order from...to…
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Hivatalos, közvetlen
Would it be possible to increase our order from…to…
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Hivatalos, udvarias
Would it be possible to delay the order until…
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Hivatalos, udvarias
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Hivatalos, udvarias
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Hivatalos, udvarias
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Hivatalos, udvarias
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Hivatalos, udvarias
We would like to cancel our order. The order number is...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Hivatalos, közvetlen
We are forced to cancel our order due to...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Hivatalos, közvetlen
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Hivatalos, nagyon közvetlen
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Hivatalos, nagyon közvetlen