koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kính gửi ngài Chủ tịch,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Thưa ông,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Thưa các ông bà,
관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Thưa ông/bà,
관계자분께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
친애하는 김철수님,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 최수정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 김미나님,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 신수경님,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
반가운 김미경님,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gửi ông A,
반가운 철호씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Liên quan tới việc/vấn đề...
....에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Về việc/vấn đề...
....에 대해 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Tôi viết thư này để nói về...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Tôi xin thay mặt... viết thư này
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
....을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
....을 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
...을 추천해주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
...을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
신속히 ...을 하십시오.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Xin chân thành cảm ơn...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Hivatalos, közvetlen
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
더 많은 정보를 원하시면...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
당신의 노고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
... 드림,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Kính thư,
... 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Trân trọng,
... 올림,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Thân ái,
... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Thân ái,
... 가,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt