orosz | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
เรียนท่าน
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
Уважаемая госпожа
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
Уважаемые...
Hivatalos, nem és név ismeretlen
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
เรียน จอห์น
Привет, Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เพิ่มเข้ามาจาก...
Ввиду...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
อ้างอิงมาจาก...
В отношении...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะได้รับ...
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Мы намерены...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hivatalos, nagyon udvarias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, közvetlen
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Hivatalos, ismeretlen címzett
ขอแสดงความนับถือ
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
ด้วยความนับถือ
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt