vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Gentilissimo,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A chi di competenza,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gentile Mario,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
In riferimento a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Per quanto concerne...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
La contatto per avere maggiori informazioni...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
La contatto per conto di...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Le dispiacerebbe...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
La contatto per sapere se può...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
Le sarei veramente grata/o se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le sarei riconoscente se volesse...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Potrebbe inviarmi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi trovo a chiederLe di...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Potrebbe raccomadarmi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
La invitiamo caldamente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Le saremmo grati se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
È nostra intenzione...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Dopo attenta considerazione...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hivatalos, nagyon udvarias
RingraziandoLa anticipatamente,
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Sentiamoci, il mio numero è...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Spero di sentirLa presto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
In fede,
Kính thư,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Cordiali saluti
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Cordialmente,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Saluti
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Saluti
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt