vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
관계자분께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
친애하는 김철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
친애하는 최수정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
친애하는 김미나님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
친애하는 신수경님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
반가운 김미경님,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
반가운 철호씨,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
....에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
....에 대해 말씀드리자면,
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
....을 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
....을 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
...을 추천해주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
...을 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
신속히 ...을 하십시오.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Chúng tôi dự định...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hivatalos, nagyon udvarias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
더 많은 정보를 원하시면...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
당신의 노고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
곧 답장을 받고 싶습니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
... 드림,
Kính thư,
Hivatalos, ismeretlen címzett
... 드림,
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
... 올림,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
... 보냄,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
... 가,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt