vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Kính thư,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt