svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Vidare till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt